Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Regulamin Konkursu

„Rekord Polski w Długości Ryby”


PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE ZE ZGŁASZANIEM REKORDÓW. TRWAJĄ PRACE TECHNICZNE NA STRONIE.

* Aktualizacja z dnia 16.05.2023:

W związku ze zmianami następującymi obecnie w Wydawnictwie Wędkarski Świat, postanowiliśmy wprowadzić zmiany w Regulaminie zgłaszania ryb w kategorii “Rekord Polski w długości ryby”.Główna zmiana dotyczy sposób przyznawania medali za złowione ryby znajdujące się w wykazie norm medalowych. Wykaz ten znajdują się tutaj.

Wszelkie zgłoszenia, które były przesyłane w roku 2023, zostaną uwzględnione w cyfrowym wydaniu rekordów, znajdującym się w Księdze Rekordów. Kolejne zgłoszenia będą sukcesywnie dodawane do cyfrowej Księgi Rekordów. Medale od tej pory są w formie cyfrowej, ale istnieje możliwość zamówienia kolekcjonerskiego medalu w formie analogowej poprzez kontakt z Wydawnictwem i uiszczenie odpowiedniej opłaty. 

(tekst jednolity uaktualniony z 16 maja 2023 r.)


§ 1

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Rekord Polski w Długości Ryby”, zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo „Wędkarski Świat” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87, zwany dalej Organizatorem.

 

§ 2

Celem Konkursu jest propagowanie sportowego wędkarstwa poprzez zachęcanie wędkarzy do wędkowania, mierzenia złowionych ryb i wypuszczania ich z powrotem do naturalnego środowiska.

 

§ 3

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnicy niepełnoletni mogą być reprezentowani przez swych opiekunów prawnych, np. przez rodziców.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 5

Konkurs polega na zgłaszaniu do Organizatora odpowiedniej dokumentacji dotyczącej rekordowych ryb złowionych przez Uczestników po 1 stycznia 2005 roku, to znaczy takich, których długość spełnia Normy Medalowe Konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”, zwanych Dalej Normami Medalowymi.

Wykaz Norm Medalowych, z podziałem na rejon połowu (na terytorium Polski), gatunki ryb i kategorie wiekowe Uczestników (Senior i Junior), jest zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Wykazie Norm Medalowych w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Organizator zastrzega, że w Konkursie są honorowane także wszystkie dotychczasowe zgłoszenia ryb, opublikowane począwszy od 1998 roku w miesięcznikach „Świat Spinningu i Muchy” oraz „Wędkarski Świat”, pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Konkursową.

Bolenie, brzany, głowacice, lipienie, okonie, pstrągi potokowe, sandacze, szczupaki i sumy – ryby najcenniejsze dla środowiska i najbardziej zagrożone presją połowową – można zgłaszać pod warunkiem, że zostały wypuszczone żywe z powrotem do akwenu, w którym je złowiono.

 

§ 6

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie na adres Organizatora Zgłoszenia Rekordowej Ryby w formie elektronicznej – na interaktywnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://wedkarskiswiat.pl/dodaj-rekord

Zgłoszenie może zostać opublikowane przez użytkownika Zalogowanego, czyli takiego, który tworzy konto udostępniając tym samym swoje dane osobowe w formie Imienia i Nazwiska, oraz adresu mailowego. Użytkownik zalogowany posiada swój Profil Wędkarza, na którym zbierane są zgłoszone rekordowe ryby, oraz przyznane im medale.

Nie ma obowiązku logowania się i tworzenia Profilu Wędkarza, aby uczestniczyć w Konkursie. Można zgłosić rekordową rybę również poprzez formularz jednorazowo, jednakowoż potrzebne jest również udostępnienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, oraz adresu mailowego.

Zgłoszenie ryby złowionej w danym roku musi być przekazane na adres Organizatora Konkursu najpóźniej w terminie do 15 stycznia następnego roku.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

a/ Informacje dotyczące Uczestnika i jego połowu, a w szczególności:

gatunek zgłaszanej ryby;

długość ryby w centymetrach, mierzona od początku pyska do najdłuższego promienia płetwy ogonowej, podana z dokładnością 1 cm;

data połowu: dzień, miesiąc, rok (np. 20.08.2015)

miejsce połowu: państwo, akwen, najbliższa miejscowość (np. Polska, San koło Sanoka);

metoda lub technika połowu;

przynęta;

informacja czy ryba została wypuszczona z powrotem do łowiska (tak/nie);

imię i nazwisko Uczestnika;


e-mail kontaktowy;

kategoria wiekowa Uczestnika (niezależnie od płci):

– „Junior” – w dniu połowu mniej niż 16 lat;

– „Senior” – w dniu połowu ukończone 16 lat.

b/ zaakceptowane (w wersji elektronicznej) oświadczenie Uczestnika o następującej treści:

 

„Oświadczam, że znam Regulamin Konkursu, akceptuję go w całości i jestem właścicielem praw autorskich majątkowych do przekazanych przeze mnie zdjęć. Upoważniam Organizatora do korzystania i publikacji bez żadnych ograniczeń, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację w czasopiśmie lub na stronie internetowej Organizatora, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.”

c/ Co najmniej 2 wyraźne zdjęcia (odbitki lub w formie elektronicznej), umożliwiające identyfikację gatunku i długości ryby, a w szczególności:

zdjęcie Uczestnika z rybą (najlepiej zrobione na łowisku)

zdjęcie ryby z miarką umieszczoną w płaszczyźnie fotografowanej ryby, wykonane podczas jej pomiaru.

Zdjęcia oraz wszelkie inne materiały przekazane Organizatorowi w formie papierowej albo na nośnikach elektronicznych (np. na płycie CD) nie podlegają zwrotowi Uczestnikom.

Zgłoszenie może dodatkowo zawierać:

dokładny opis miejsca i czasu połowu,

opis warunków na łowisku (stan wody, pogoda),

szczegółowy opis sprzętu i przynęty,

opis okoliczności połowu (czynności łowcy, branie, hol),

informację o obserwatorach połowu.

Dodatkowe informacje uwiarygodniają połów i mogą być przekazane również w formie pisemnej relacji (opowiadania). Najciekawsze relacje będą publikowane na stronieinternetowej­­­­ Organizatora.

 

§ 7

Organizator powołuje Komisję Konkursową spośród najbardziej doświadczonych wędkarzy współpracujących z Wędkarskim Światem. Wszelkie decyzje Komisji zatwierdza Przewodniczący Komisji, który ma głos decydujący. Aktualny skład Komisji jest podany na stronie internetowej Organizatora.

Komisja ocenia i weryfikuje zgłoszenia ryb nadesłane przez Uczestników.

W wypadku niepełnego zgłoszenia Komisja prosi Uczestnika o uzupełnienie brakujących informacji lub zdjęć.

Komisja Konkursowa odrzuca zgłoszenia:

ryb złowionych z naruszeniem prawa;

ryb złowionych w akwenach mających status obrębu hodowlanego;

ryb zahaczonych poza obrębem głowy;

karpi, amurów i tołpyg złowionych metodą spinningową lub trollingową;

boleni, brzan, głowacic, lipieni, okoni, pstrągów potokowych, sandaczy, szczupaków i sumów, które nie zostały wypuszczone żywe z powrotem do łowiska (w którym zostały złowione).

jeśli mimo prośby Komisji Uczestnik nie uzupełnił brakujących w zgłoszeniu informacji lub zdjęć, Uczestnik nie zostaje uwzględniony w Rankingu.

 

Komisja przyznaje Uczestnikom cyfrowe medale::

„Rekord Polski w Długości Ryby”

– za złowienie na terytorium Polski najdłuższej ryby spośród wszystkich dotychczas zgłoszonych ryb danego gatunku w odpowiedniej kategorii wiekowej Uczestnika.

 

„Rekordowa Ryba”  (złoty, srebrny lub brązowy)

– za złowienie na terytorium Polski ryby określonego gatunku o długości nie mniejszej niż wartość odpowiedniej Normy Medalowej dotyczącej tego medalu, w odpowiedniej kategorii wiekowej Uczestnika.

  

W wyjątkowej sytuacji zgłoszenia bardzo dużej ryby (np. wielkiego suma złowionego na trolling w rzece lub jesiotra białego), której hol ze względów bezpieczeństwa wymagał czynnego udziału więcej niż jednej osoby, Komisja może zdecydować o przyznaniu każdej z tych osób osobnego medalu.

Komisja Konkursowa ma prawo w każdym czasie unieważnić medal przyznany Uczestnikowi Konkursu, w wypadku stwierdzenia, że zgłoszona przez niego ryba została złowiona z naruszeniem prawa lub niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Pozytywnie zweryfikowane przez Komisję zgłoszenia uczestników Konkursu będą sukcesywnie publikowane na stronie www.wedkarskiswiat.pl i w innych mediach organizatora. Zdjęcia złej jakości oraz wykonane poza łowiskiem nie będą publikowane, co nie wyklucza pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swego wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.

 

§ 9

Przesłanie zdjęć konkursowych przez Uczestnika, zgodnie z § 7 i 8 Regulaminu, upoważnia Organizatora do korzystania i publikacji tych zdjęć bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację w czasopiśmie lub na stronie internetowej Organizatora, bez prawa Uczestnika do odrębnego wynagrodzenia.

 

§ 10

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 11

Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia  29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1992 r. Nr 68 poz. 341 z późn. zm.).

 

Komisja Konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”


Obserwuj nas

ZOBACZ TAKŻE

PODOBNE POSTY