Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
setTimeout(function(){(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})}, 1000);

Regulamin portalu Wędkarski Świat

Regulamin portalu Wędkarski Świat

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Wędkarski Świat, zakres odpowiedzialności Wydawnictwa Wędkarski Świat oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Wędkarski Świat Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Portal Wędkarski Świat i jego zawartość, a w szczególności artykuły, listy mailingowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz interfejs użytkownika, zwane dalej Zawartością, są chronioną prawem autorskim własnością Wydawnictwa Wędkarski Świat, licencjodawców oraz producentów. W skład zawartości Portalu wchodzą także wszelkie materiały, które Wydawnictwo dostarcza Użytkownikom z Portalu za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Portal można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości, za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń zawartych w odrębnej, pisemnej Umowie.
 5. Wędkarski Świat oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Wydawnictwa lub odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe Wędkarski Świat mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą Wydawnictwa.
 6. Wydawnictwo Wędkarski Świat zastrzega, że ma uprawnienie do usuwania ze społeczności i blokowania Użytkowników, którzy łamią niniejszy Regulamin. Usunięcie i zablokowanie Użytkownika w rażących przypadkach może nastąpić bez wcześniejszych ostrzeżeń.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§ 2. Ogólne Pojęcia i Definicje

 1. Wydawnictwo Wędkarski Świat (zwane także Wydawnictwem) – oznacza podmiot prowadzący niniejszy Portal, tj. Wydawnictwo Wędkarski Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 11, NIP: 953 173 98 95, KRS: 0000053265.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Wędkarski Świat prowadzonego przez Wydawnictwo.
 3. Portal Wędkarski Świat (zwany także Portalem) – oznacza serwis internetowy www.wedkarskiswiat.pl prowadzony przez Wydawnictwo.
 4. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Wydawnictwem w zakresie usług reklamowych.
 5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawnictwo, w tym:
 • usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlenie konkretnej strony Portalu.
 • usługi komunikacyjne – umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów dających możliwość wysyłania, odbierania i przechowywania danych, w tym usługa „Forum Portalu Wędkarski Świat” – umożliwiająca Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, tworzenie na określonych zasadach wątków tematycznych oraz wyrażanie swoich poglądów na dany temat w postaci postów, w tym tworzenie postów do postów innych Użytkowników w postaci ich publikacji.
 • usługi wyszukiwania – umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na Portalu
 • usługi reklamowe – emisja wszelkich materiałów reklamowych na Portalu na podstawie zlecenia Partnera/ów.

§ 3. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest stosowanie w jakiejkolwiek formie wulgaryzmów oraz obrażanie innych osób w postach i na forach.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. System postów (komentarzy) nie jest systemem ogłoszeniowym. W związku z tym zakazane jest publikowanie ogłoszeń, w tym publikowanie adresów serwisów internetowych bez zgody i wiedzy Wydawnictwa.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§ 4. Forum Wędkarskiego Świata

1. Wstęp

 1. Forum Wędkarskiego Świata, zwane dalej Forum, jest elementem Portalu Wędkarskiego Świata www.wedkarskiswiat.pl.
 2. Forum stanowi platformę wymiany poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników na tematy związane z wędkarstwem, wodami i rybami.
 3. Forum mogą przeglądać wszyscy Użytkownicy, natomiast posty i wątki mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani. Rejestracja Użytkownika na Forum jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym wszystkich zasad określonych w tym paragrafie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na publikację postów na Forum i na ich pozostawienie po usunięciu jego konta, choćby usunięcie konta i danych osobowych nastąpiło na jego żądanie.
 5. Administratorem Forum jest Wydawnictwo Wędkarski Świat, zwane dalej Administratorem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Forum ani za przypadkową utratę danych zawartych w Forum.

2. Zasady korzystania z Forum

 1. Tematy, czyli główne działy Forum, są z góry ustalone przez Administratora i mogą być modyfikowane przez Admina wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego Portalu Wędkarski Świat.
 2. Zasady tworzenia wątków i postów.
 • wątki i posty mogą tworzyć zarejestrowani Użytkownicy Forum oraz Admin i Moderatorzy;
 • wątki należy tworzyć w odpowiednich kategoriach tematycznych;
 • tytuły wątków muszą być krótkie i adekwatne do ich treści;
 • należy dołożyć wszelkich starań, aby pisać wątki i posty poprawną polszczyzną, unikając błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.
 • nie należy niepotrzebnie formatować czcionki: pogrubiać jej, używać powiększonych rozmiarów i kolorów czcionki albo pisać wyrazów wielkimi literami;
 • nie należy tworzyć wątków identycznych lub bardzo podobnych do istniejących w innych kategoriach.
 1. Nie wolno spamować, to znaczy publikować postu:
 • pozbawionego sensu;
 • odbiegającego od tematu wątku;
 • dublującego informacje zawarte we wcześniejszych postach;
 • zawierającego nadmierną ilość informacji;
 • tego samego w różnych wątkach.
 1. Nie wolno publikować materiałów zawierającego wirusy lub mogącego w jakikolwiek inny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Forum lub Portalu Wędkarski Świat.
 2. Nie wolno publikować linków do innych polskojęzycznych forów oraz witryn internetowych o tematyce wędkarskiej.
 3. Nie wolno publikować jakichkolwiek materiałów promocyjnych lub reklamowych bez pisemnych uzgodnień z Działem Promocji i Reklamy Administratora.
 4. Nie wolno publikować w żadnej formie materiałów naruszających prawo lub powszechnie przyjęte normy społeczne, a w szczególności:
 • materiałów naruszających prawa autorskie osobiste lub majątkowe, np. materiałów skopiowanych z innych źródeł i publikowanych bez zgody ich autorów, zastrzeżonych znaków towarowych itp.;
 • materiałów naruszających prawo do ochrony wizerunku, np. zawierających fotografię osoby prywatnej bez jej zgody na upublicznienie;
 • postów innych autorów tego Forum bez podania imienia i nazwiska albo nicka ich autorów;
 • materiałów zawierających wyrazy lub zwroty powszechnie uznanych za wulgarne, obsceniczne lub obraźliwe, również w postaci skrótów lub ilustracji;
 • materiałów obraźliwych, naruszających dobra osobiste;
 • materiałów promujących, propagujących lub reklamujących w jakikolwiek sposób, także na zasadzie skojarzeniowej, alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające.
 1. Nie wolno publikować linków do materiałów naruszających prawo lub powszechnie przyjęte normy społeczne.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, które opublikował na Forum.

10.  Użytkownik, zamieszczając na Forum lub w innym miejscu Portalu materiały w postaci zdjęć, utworów audiowizualnych, bądź inne materiały, jednocześnie udziela Wydawnictwu na czas 10 lat licencji niewyłącznej do ich wykorzystania bez prawa Użytkownika do wynagrodzenia, tj. upoważnia Wydawnictwo do wykorzystania tych materiałów (utworów) bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji:

a)        trwałe lub czasowe zwielokrotnienie i utrwalanie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie papierowej, elektronicznej i audiowizualnej;

b)        publiczne rozpowszechnianie – wprowadzanie do obrotu, w tym rozpowszechnianie w sieci internetowej, telewizyjnej i satelitarnej, w szczególności poprzez publikację w miesięczniku Wędkarski Świat lub na portalu internetowym www.wedkarskiswiat.pl;

c)        wprowadzanie do pamięci komputera,

d)       wyświetlanie.

 

3. Admin i Moderatorzy

 1. O wszystkich sprawach dotyczących Forum decyduje Administrator.
 2. Reprezentant Administratora, zwany dalej Adminem, kieruje działaniem Forum korzystając z pomocy Użytkowników – internautów wolontariuszy, którym nadał status Moderatora.
 3. Podczas nieobecności Admina działaniem Forum kieruje jego zastępca, zwany dalej Junior Adminem z uprawnieniami Moderatora.
 4. Admin ma prawo:
 • nadawać i odbierać status Moderatora;
 • otwierać, edytować, dzielić, scalać i przenosić wątki;
 • zamykać i usuwać wątki;
 • zamieszczać posty w celu rozwijania i ukierunkowywania dyskusji;
 • poprawiać w postach błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne, ale nie może ingerować w ich treść.
 • usuwać posty naruszające Regulamin;
 • blokować nazwy Użytkownika i numery IP;
 • udzielać upomnień i oficjalnych ostrzeżeń Użytkownikowi naruszającemu Regulamin zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu;
 • blokować konto Użytkownika, który naruszył Regulamin, zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu.
 1. Moderator ma prawo:
 • otwierać i edytować wątki w ramach działu, który moderuje;
 • zamieszczać posty w celu rozwijania i ukierunkowywania dyskusji;
 • poprawiać w postach błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne, ale nie może ingerować w ich treść.
 • usuwać posty naruszające Regulamin;
 • udzielać upomnień i oficjalnych ostrzeżeń Użytkownikom naruszającym Regulamin, zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu;
 • blokować konto Użytkownikom naruszającym Regulamin, zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu.

4. Użytkownicy

 1. Każdy Użytkownik Forum ma obowiązek stosować się do ich zarządzeń i poleceń Admina i Moderatorów.
 2. Użytkownik, który naruszył Regulamin, może otrzymać od Moderatora lub Admina Upomnienie, a przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, powtarzających się naruszeń lub braku reakcji na polecenia Moderatora lub Admina – formalne ostrzeżenie.
 3. Upomnienia są nielimitowane, natomiast jeden Użytkownik może otrzymać nie więcej niż 3 formalne ostrzeżenia. Za jedno naruszenie Regulaminu można otrzymać nie więcej niż jedno formalne ostrzeżenie.
 4. Użytkownik, który otrzymał 3 formalne ostrzeżenia, może być usunięty z Forum na stałe. Decyzję o usunięciu Użytkownika z Forum i zablokowaniu jego konta na stałe podejmuje Admin i niezwłocznie informuje o niej Użytkownika.
 5. Wszystkie upomnienia i formalne ostrzeżenia są jawne, widoczne dla Użytkowników Forum.
 6. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu usunięcie i zablokowanie Użytkownika może nastąpić z pominięciem zasad określonych w pkt. 2-4, a nawet bez wcześniejszego upomnienia lub ostrzeżenia.
 7. Zablokowane przez Admina nazwy Użytkowników lub numery IP nie mogą być odblokowane.
 8. Zażalenia, uwagi, opinie i wnioski dotyczące postępowania Admina lub Moderatorów oraz struktury lub działania Forum można publikować w formie postów wyłącznie w wątku „Uwagi i opinie o Forum” albo kierować je na adres e-mail: wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl.

5. Dane osobowe

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Forum oznacza zgodę na umieszczenie ich w bazie danych Wydawnictwa Wędkarski Świat. Zapewniamy prawo do wglądu do tych danych oraz ich poprawienia, a także zgłoszenia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych (patrz niżej – Polityka prywatności).

6. Reklama

Wszystkich Użytkowników zainteresowanych zamieszczeniem materiałów reklamowych lub promocyjnych na Forum Wędkarskiego Świata zapraszamy do kontaktu z Działem Promocji i Reklamy Administratora, e-mail: reklama@wedkarskiswiat.pllub tel. 501 227 228.  

 

§ 5. Odpowiedzialność Wydawnictwa Wędkarski Świat z tytułu korzystania przez Użytkowników z Portalu Wędkarski Świat

 1. Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Wydawnictwo nie utożsamia się ze wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu artykułach pochodzących od innych podmiotów niż Wydawnictwo.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte serwisach, do których Portal może odsyłać poprzez zamieszczenie w nim linków zewnętrznych. Wydawnictwo nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych serwisów.
 4. Wydawnictwo nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, usterek, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, w tym gwarancji handlowych i jakościowych. Wydawnictwo nie gwarantuje także, że jakiekolwiek oprogramowanie pobrane z Portalu lub jakikolwiek odnośnik będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.
 5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Wydawnictwo nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i ich wykorzystanie.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne zebrane przez Wydawnictwo dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.  Zgromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze i jest objęta strefą bezpieczeństwa, zapewniającą właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników/współpracowników Wydawnictwa, którzy zajmują się administracją tej bazy.

 1. Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, nazwa hosta) są przez Wydawnictwo wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zarejestrowanie się na Portalu (Forum) wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Wydawnictwo do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami reklamodawcom czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników
 3. Na naszym Portalu organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

II. Pliki Cookies

Okazjonalnie Portal wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

 

III. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na publikację postów na Forum Wędkarskiego Świata i na ich pozostawienie także po usunięciu jego konta, choćby usunięcie konta i danych osobowych nastąpiło to na żądanie Użytkownika