Rekordy Polski

Tu zgłoś rekordową rybę
Wykaz Norm Medalowych Konkursu "Rekord Polski w Długości Ryby" w PDF

 

medale

Regulamin Konkursu

„Rekord Polski w Długości Ryby”

(tekst jednolity uaktualniony z 25 maja 2018 r.)

 

§ 1

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Rekord Polski w Długości Ryby”, zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo „Wędkarski Świat” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Srebrnej 16, zwany dalej Organizatorem.

 

 § 2

Celem Konkursu jest propagowanie sportowego wędkarstwa poprzez zachęcanie wędkarzy do wędkowania, mierzenia złowionych ryb i wypuszczania ich z powrotem do naturalnego środowiska.

 

 § 3

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.

 

 § 4

W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnicy niepełnoletni mogą być reprezentowani przez swych opiekunów prawnych, np. przez rodziców.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 § 5

Konkurs polega na zgłaszaniu do Organizatora odpowiedniej dokumentacji dotyczącej rekordowych ryb złowionych przez Uczestników po 1 stycznia 2005 roku, to znaczy takich, których długość spełnia Normy Medalowe Konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”, zwanych Dalej Normami Medalowymi.

Wykaz Norm Medalowych, z podziałem na rejon połowu (na terytorium Polski lub poza terytorium Polski), gatunki ryb i kategorie wiekowe Uczestników (Senior i Junior), jest zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Wykazie Norm Medalowych w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Organizator zastrzega, że w Konkursie są honorowane także wszystkie dotychczasowe zgłoszenia ryb, opublikowane począwszy od 1998 roku w miesięcznikach „Świat Spinningu i Muchy” oraz „Wędkarski Świat”, pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Konkursową.

Bolenie, brzany, głowacice, lipienie, okonie, pstrągi potokowe, sandacze, szczupaki i sumy – ryby najcenniejsze dla środowiska i najbardziej zagrożone presją połowową – można zgłaszać pod warunkiem, że zostały wypuszczone żywe z powrotem do akwenu, w którym je złowiono.

 

§ 6

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie na adres Organizatora Zgłoszenia Rekordowej Ryby w formie elektronicznej – na interaktywnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora: www.wedkarskiswiat.pl

Zgłoszenie ryby złowionej w danym roku musi być przekazane na adres Organizatora Konkursu najpóźniej w terminie do 15 stycznia następnego roku.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

a/ Informacje dotyczące Uczestnika i jego połowu, a w szczególności:

gatunek zgłaszanej ryby;

długość ryby w centymetrach, mierzona od początku pyska do najdłuższego promienia płetwy ogonowej, podana z dokładnością 1 cm;

data połowu: dzień, miesiąc, rok (np. 20.08.2015)

miejsce połowu: państwo, akwen, najbliższa miejscowość (np. Polska, San koło Sanoka);

metoda lub technika połowu;

przynęta;

informacja czy ryba została wypuszczona z powrotem do łowiska (tak/nie);

imię i nazwisko Uczestnika;

dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy miejscowość, państwo);

telefon kontaktowy;

e-mail kontaktowy;

kategoria wiekowa Uczestnika (niezależnie od płci):

– „Junior” – w dniu połowu mniej niż 16 lat;

– „Senior” – w dniu połowu ukończone 16 lat.

b/ zaakceptowane (w wersji elektronicznej) oświadczenie Uczestnika o następującej treści:

 

„Oświadczam, że znam Regulamin Konkursu, akceptuję go w całości i jestem właścicielem praw autorskich majątkowych do przekazanych przeze mnie zdjęć. Upoważniam Organizatora do korzystania i publikacji bez żadnych ograniczeń, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację w czasopiśmie lub na stronie internetowej Organizatora, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.”

c/ Co najmniej 2 wyraźne zdjęcia (odbitki lub w formie elektronicznej), umożliwiające identyfikację gatunku i długości ryby, a w szczególności:

zdjęcie Uczestnika z rybą (najlepiej zrobione na łowisku)

zdjęcie ryby z miarką umieszczoną w płaszczyźnie fotografowanej ryby, wykonane podczas jej pomiaru.

Zdjęcia oraz wszelkie inne materiały przekazane Organizatorowi w formie papierowej albo na nośnikach elektronicznych (np. na płycie CD) nie podlegają zwrotowi Uczestnikom.

Zgłoszenie może dodatkowo zawierać:

dokładny opis miejsca i czasu połowu,

opis warunków na łowisku (stan wody, pogoda),

szczegółowy opis sprzętu i przynęty,

opis okoliczności połowu (czynności łowcy, branie, hol),

informację o obserwatorach połowu.

Dodatkowe informacje uwiarygodniają połów i mogą być przekazane    również w formie pisemnej relacji (opowiadania). Najciekawsze relacje          będą publikowane w miesięczniku Wędkarski Świat lub na stronie     internetowej­­­­ Organizatora.

 

§ 7

Organizator powołuje Komisję Konkursową spośród najbardziej doświadczonych wędkarzy współpracujących z Wędkarskim Światem. Wszelkie decyzje Komisji zatwierdza Przewodniczący Komisji, który ma głos decydujący. Aktualny skład Komisji jest podany na stronie internetowej Organizatora.

Komisja ocenia i weryfikuje zgłoszenia ryb nadesłane przez Uczestników.

W wypadku niepełnego zgłoszenia Komisja prosi Uczestnika o uzupełnienie brakujących informacji lub zdjęć.

Komisja Konkursowa odrzuca zgłoszenia:

ryb złowionych z naruszeniem prawa;

ryb złowionych w akwenach mających status obrębu hodowlanego;

ryb zahaczonych poza obrębem głowy;

karpi, amurów i tołpyg złowionych metodą spinningową lub trollingową;

boleni, brzan, głowacic, lipieni, okoni, pstrągów potokowych, sandaczy, szczupaków i sumów, które nie zostały wypuszczone żywe z powrotem do łowiska (w którym zostały złowione).

jeśli mimo prośby Komisji Uczestnik nie uzupełnił brakujących w zgłoszeniu informacji lub zdjęć

 

Komisja przyznaje Uczestnikom następujące medale z certyfikatem:

„Rekord Polski w Długości Ryby”

– za złowienie na terytorium Polski najdłuższej ryby spośród wszystkich dotychczas zgłoszonych ryb danego gatunku w odpowiedniej kategorii wiekowej Uczestnika. 

 

„Rekordowa Ryba”  (złoty, srebrny lub brązowy)

– za złowienie na terytorium Polski ryby określonego gatunku o długości nie mniejszej niż wartość odpowiedniej Normy Medalowej dotyczącej tego medalu, w odpowiedniej kategorii wiekowej Uczestnika. 

„Międzynarodowy Rekord Wędkarskiego Świata w Długości Ryby”

 – za złowienie poza terytorium Polski ryby określonego gatunku o długości nie mniejszej niż wartość Normy Medalowej dotyczącej tego medalu, w odpowiedniej kategorii wiekowej Uczestnika.

 „Łowca Rekordów”

– za zgłoszenie 3 medalowych ryb tego samego gatunku złowionych w 3 różnych latach na terytorium lub poza terytorium Polski.

lub

– za zgłoszenie 3 medalowych ryb różnych gatunków złowionych w dowolnym czasie na terytorium lub poza terytorium Polski.

 

W wyjątkowej sytuacji zgłoszenia bardzo dużej ryby (np. wielkiego suma złowionego na trolling w rzece lub jesiotra białego), której hol ze względów bezpieczeństwa wymagał czynnego udziału więcej niż jednej osoby, Komisja może zdecydować o przyznaniu każdej z tych osób osobnego medalu.

Komisja Konkursowa ma prawo w każdym czasie unieważnić medal przyznany Uczestnikowi Konkursu, w wypadku stwierdzenia, że zgłoszona przez niego ryba została złowiona z naruszeniem prawa lub niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Pozytywnie zweryfikowane przez Komisję zgłoszenia uczestników Konkursu będą sukcesywnie publikowane w każdym wydaniu „Wędkarskiego Świata” i w innych mediach organizatora. Zdjęcia złej jakości oraz wykonane poza łowiskiem nie będą publikowane w Wędkarskim Świecie, co nie wyklucza pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swego wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.

 

§ 9

Przesłanie zdjęć konkursowych przez Uczestnika, zgodnie z § 7 i 8 Regulaminu, upoważnia Organizatora do korzystania i publikacji tych zdjęć bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację w czasopiśmie lub na stronie internetowej Organizatora, bez prawa Uczestnika do odrębnego wynagrodzenia.

 

 § 10

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

 § 11

Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu.

 

 § 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia  29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1992 r. Nr 68 poz. 341 z późn. zm.).

 

Komisja Konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”

 

Jacek Kolendowicz – Przewodniczący Komisji

Adam Niemiec

Marek Szymański

Tadeusz Zalewski

Adam Sikora

Artur Furdyna

Roman Pietrzak

Jan Zawada

Zgłoszenie rekordowej ryby

(każdą rybę należy zgłaszać na osobnym formularzu)

Data połowu np. 18 września 2014*
Gatunek ryby* - wybierz
Długość ryby*
Miejsce połowu np. San koło Sanoka*
Metoda, technika połowu* - wybierz
Opis techniki połowu
Przynęta*
Ryba wypuszczona z powrotem do łowiska* - wybierz
Inne informacje o połowie (godzina połowu, szczegóły łowiska, pogody, sprzętu – wędzisko, kołowrotek, żyłka, haczyk)

Dołącz zdjęcia

Proszę kliknąć na "przeglądaj", aby wybrać obraz z dysku twardego, kliknij "wybierz". Można wybrać maksymalnie 3 zdjęcia (JPG, PNG lub GIF), w tym zdjęcie Uczestnika z rybą zrobione na łowisku i zdjęcie ryby z wyraźnie widoczną miarką umieszczoną w płaszczyźnie fotografowanej ryby, wykonane podczas jej pomiaru. Maksymalny rozmiar pliku do wysłania 4 MB

Twój plik jest zbyt duży, maksymalna wielkość przesyłanego pliku to 4 MB

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu*
Kategoria wiekowa* - wybierz
Podaj wiek Juniora
Dokładny adres Uczestnika Konkursu*
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*
Oświadczam, że znam Regulamin Konkursu, akceptuję go w całości i jestem właścicielem praw autorskich majątkowych do przekazanych przeze mnie zdjęć. Upoważniam Organizatora do korzystania i publikacji bez żadnych ograniczeń, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację w czasopiśmie lub na stronie internetowej Organizatora, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby”, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.
rapala pike program