REGULAMIN KONKURSU „KONKURS DLA PRENUMERATORÓW”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą: KONKURS DLA PRENUMERATORÓW”

2. Konkurs jest przeprowadzony na łamach miesięcznika Wędkarski Świat.

3. Organizatorem Konkursu jest redakcja miesięcznika Wędkarski Świat , z siedzibą w Warszawie przy ul Jasnodworskiej 3, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Centrum Wędkarstwa z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

8. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego korespondencyjnego,

c) numeru telefonu (na potrzeby wydania nagrody),

d) adres e-mail.

4. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureata Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi Nagród, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody).

5. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Czym jest dla mnie piękno wędkarstwa?” w postaci:
a) zdjęcia, opowiadania lub pracy wykonanej dowolną techniką, przysłanej przesyłką pocztową na adres Organizatora;
lub
b) zdjęcia, opowiadania lub skanu pracy wykonanej dowolną techniką, przysłanej na e-mail prenumerata@wedkarskiswiat.pl;

2. Konkurs trwa nieprzerwanie od dn 30.04.2021 do momentu ogłoszenia jego zakończenia. Konkurs podzielony jest na etapy miesięczne i każdy etap trwa od 1 do ostatniego dnia miesiąca.

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu danego etapu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

§4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) w przypadku osób pełnoletnich, jest aktualnym prenumeratorem WŚ i zapoznała się z treścią Regulaminu

i zaakceptowała jego postanowienia,

b) w przypadku osób niepełnoletnich, jest aktualnym prenumeratorem WŚ a z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny tej osoby,

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, każdorazowo publikowanym w miesięczniku Wędkarski Świat.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników Laureatów, którzy najciekawiej wykonają zadanie konkursowe.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami

7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

8. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

§5 OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wygrania nagród, których postać i wartość jest każdorazowo określana w ogłoszeniu konkursowym publikowanym w miesieczniku Wędkarski Świat.

2. Laureatów wyłania Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora.

3. Laureaci danego etapu Konkursu zostaną ogłoszeni w miesięczniku Wędkarski Świat w terminie do 30 dni od daty zakończenia danego etapu Konkursu.

4. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy wskazany przez Laureatów w terminie 14 dni od roztrzygnięcia etapu Konkursu.

5. W przypadku nie odebrania przez Laureata przesyłki z nagrodą, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestników w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim drogą pocztową.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

8. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

9. Nagroda zostanie wysłana w stanie fabrycznie nowym, zapakowana w oryginalne opakowanie.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora nie później niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wmh.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Autorzy