Regulamin konkursu „Wygraj 25 nagród na 25 -lecie Wędkarskiego Świata”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Firma Power Box sp. z o.o. wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033267 oraz posiadająca
numery ewidencyjne: NIP: 522-26-14-780REGON: 091429130. Kapitał
zakładowy: 80 000 zł w całości wpłacony.   (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
„Wygraj 25 nagród na 25 -lecie Miesięcznika Wędkarski Świat Konkurs nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 165 ze zm).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje
wewnętrzna komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).W
skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
5. Konkurs trwa od 15 lutego 2020 r. do 20 lutego 2021 r. Wybór Zwycięzców Konkursu odbędzie się do dnia 28 lutego 2021 roku.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu oraz
członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. W Konkursie mogą wziąć udział:czytelnicy miesięcznika WędkarskiŚwiat

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu hasła reklamowego na 25 urodziny
Wędkarskiego Świata i wysłanie na adres redakcji 7 kuponów ukazujących się w
miesięczniku od numeru marcowego 2020 roku do numeru grudniowego 2020 roku
Uczestnik konkursu wraz ze stworzonym na potrzeby Konkursu hasłem reklamowym
oraz 7 kuponami powinien przesłać swoje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w
celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest zaproponowanie najciekawszego, zdaniem
Komisji Konkursowej, hasła reklamowego dla Wędkarskiego Świata z okazji 25-lecia.
3. Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria wyłonienia Zwycięzców:
a) oryginalność hasła reklamowego,
b) pomysłowość,
c) słownictwo i stylistyka,
d) przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora.
4. Kontroli prawidłowości przebiegu całego Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora
dla celów związanych z niniejszym Konkursem.
5. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół z
wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu.
6. Hasła reklamowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie
uznawanych za obraźliwe, a także od treści mogących obrazić uczucia lub
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w
szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).
7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na
bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich
do treści nadesłanego hasła reklamowego na rzecz Organizatora na następujących
polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw
autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i
adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.

§ 4
Nagrody w Konkursie

1. Autorzy zwycięskich haseł reklamowych otrzymają 25 nagród rzeczowych, które będą
sukcesywnie publikowane w Wędkarskim Świecie od numeru marcowego 2020 roku
do numeru grudniowego 2020 roku
2. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody w Konkursie na osoby
trzecie.

§ 5

Ogłoszenie wyników i wydanie Nagród w Konkursie

1. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi na oficjalnym fanpage’u Wędkarskiego
Świata na Facebooku oraz na stronie www.wedkarskiswiat.pl. Ogłoszenie
zwycięzców wiąże się z opublikowaniem danych osobowych Zwycięzców w postaci:
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
2. Nagroda zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy
zwycięzców/przesyłką kurierską/odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.
3. W przypadku nieodebrania Nagród przez Zwycięzców Nagrody pozostają do
dyspozycji Organizatora.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy zgłaszając udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych
Uczestników jest Organizator Power Box sp. z o.o. Firma wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033267 oraz posiadająca
numery ewidencyjne: NIP: 522-26-14-780REGON: 091429130. Kapitał
zakładowy: 80 000 zł w całości wpłacony.   Dane osobowe przetwarzane będą w
celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców na podstawie art. 6 ust 1
pkt b RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od
dnia jego zakończenia, a następnie nie będą dalej przetwarzane.
4. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uznają, że
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 7

Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane
przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile
uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną),
w terminie 7 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi
dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy
Organizatora:wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.wedkarskiswiat.pl
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany
Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub
unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego
postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Autorzy