Regulamin konkursów i krzyżówek

Organizatorem konkursu jest:

Power Box Spółka z o.o. będąca aktualnym wydawcą miesięcznika „Wędkarski Świat”

  1. Wybrzeże Gdyńskie 2

01-531 Warszawa

Na licencji Wydawnictwa „Wędkarski Świat”

e-mail: wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl

Adres redakcji oraz adres do korespondencji:

Ul. Jasnodworska 3

01-745 Warszawa

 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033267 oraz posiadająca numery ewidencyjne: NIP: 5222614780, REGON: 017345390. Kapitał zakładowy: 80 000 zł w całości wpłacony. 

 

  1. Postanowienia ogólne

Konkursy i krzyżówki są organizowane każdorazowo pod nazwami publikowanymi w miesięczniku Wędkarski Świat oraz Konkurs dla Prenumeratorów będący publikowany cyklicznie w miesięczniku Wędkarski Świat i są zwane dalej: „Konkursem”.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych. Jeżeli chodzi o Konkurs dla Prenumeratorów trzeba być Prenumeratorem miesięcznika Wędkarski Świat.

W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 

  1. Termin i zadania konkursowe

Każdy Konkurs jest przeprowadzany w danym numerze miesięcznika Wędkarski Świat zgodnie z cyklem wydawniczym tego numeru, tj. od dnia ukazania się numeru na rynku do daty wskazanej jako data graniczna, przy Konkursach kiedy trzeba nadesłać odpowiedź.

Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, jak również na odgadnięciu hasła – jeśli dotyczy to konkursu w formie krzyżówki oraz nadesłania zdjęcia bądź tekstu w przypadku Konkursu dla Prenumeratorów.

Uczestnicy Konkursów mają szanse wygrywać nagrody – nawet w ilości kilku nagród na jednego uczestnika. Rodzaj i liczba nagród dotyczących danego Konkursu jest  każdorazowo publikowana w miesięczniku Wędkarski Świat.

Organizator oświadcza, że jest prawnym dysponentem nagród wymienionych w p. 3 w chwili ich wydania lub jeżeli ich nie posiada w danym momencie to postara się zorganizować odpowiedniki nagród, co będzie związane z powiadomieniem o tym laureatów Konkursów.

 

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

  1. Rozstrzygnięcie danego Konkursu następuje w ciągu 60 od ukazania się danego numeru, w którym opublikowano ten Konkurs. Udział w Konkursie poza Konkursem dla Prenumeratorów biorą wszystkie osoby, które przysłały oryginalny kupon konkursowy (wycięty z miesięcznika Wędkarski Świat) wraz z poprawną odpowiedzią i danymi adresowymi (umożliwiającymi przesłanie nagrody) na adres redakcji Wędkarskiego Świata, najpóźniej do daty wskazanej jako data graniczna, przy Konkursach kiedy trzeba nadesłać odpowiedź (decyduje data stempla pocztowego) oraz dołączone własnoręcznie podpisane oświadczenie w brzmieniu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w konkursie. Zostałem poinformowany o prawie do wglądu i poprawiania danych oraz wycofania zgody w dowolnej chwili.

 

 

 

Podpis uczestnika/data

 

  1. Nazwiska i imiona nagrodzonych uczestników konkursu zostaną opublikowane w ciągu 60 dni od ogłoszenia konkursu.
  2. Wygrane nagrody będą rozsyłane wciągu 60 dni od daty ukazania się w punktach sprzedaży prasy numeru miesięcznika Wędkarski Świat w którym zostało opublikowane nazwisko zwycięzcy.

4.Organizator pobiera i odprowadza podatek dochodowy należny od osób otrzymujących nagrody w następujący sposób:

 

w przypadku nagrody pieniężnej – potrąca z kwoty wygranej 10% jej wysokości;

w przypadku nagród rzeczowych – opłaca podatek w wysokości 10% wartości nagrody;

jeżeli wartość wygranej jednorazowej nie przekracza kwoty wolnej od podatku (760 zł wg. stanu prawnego na 2014 rok) podatek nie jest pobierany.

 

  1. Ochrona Danych Osobowych Uczestników Konkursu

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych uczestnik wyraża jawnie w trakcie wpisywania się na listę uczestników konkursu.

Celem uczestniczenia w Konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:

imię i nazwisko;

adres do korespondencji (w tym do wysłania ewentualnej nagrody), a dodatkowo – dobrowolnie, lub jeśli jest tak podane w treści konkursu:

adres e-mail;

numer telefonu kontaktowego.

  1. Postanowienia Końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, zmiany terminu konkursu i listy nagród – przed jego rozpoczęciem.

Dla rozstrzygnięć związanych z Konkursem obowiązuje REGULAMIN z chwili rozpoczęcia konkursu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

Autorzy