Protokół reklamacji

Wydawnictwo Wędkarski Świat Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

tel. (+48) 22 652 23 71, fax. 22 652 15 15

e-mail: wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl

 

 

 

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI  

w związku z niezgodnością z umową sprzedaży dokonanej na warunkach ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.                              

 

 

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

 

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

 

 

Opis produktu – prenumerata czasopisma ............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) decydujących o niezgodności z umową :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

 

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

 

 

 

 

(wypełnia sprzedawca)

 

 

Decyzja dotycząca uznania reklamacji:  UZNANA / ODRZUCONA

 

wyjaśnienie decyzji:….......................................................................................................................................................

 

 

…........................................................................................................................................................

Sposób załatwienia reklamacji:

 

- Wymiana towaru na nowy …........................

 

- naprawa …....................................................

 

- obniżenie ceny do ….....................................

 

- zwrot pieniędzy ….... kwota …................................ zł.

 

 

Inne uwagi:

 

 

 

 

 

                                                                    …......................................................................

                                                                                   (data i podpis sprzedawcy)

 

Uwaga: W przypadku uznania reklamacji do protokołu dołączyć dokument potwierdzający zakup i oba dokumenty dołączyć do ewidencji księgowej.  W przypadku sprzedaży na paragon fiskalny warunkiem odliczenia VAT jest dołączenie ORYGINAŁU paragonu fiskalnego. 

 

Protokół reklamacji do pobrania w PDF 


Kalosze