Protokół reklamacji

Wydawca: Power Box Sp. z o.o.

Wybrzeże Gdyńskie 2

01-531 Warszawa

Na licencji Wydawnictwa Wędkarski Świat

Adres do korespondencji i przesyłek:

Jasnodworska 3

01-745 Warszawa

Kontakt: tel. 501 336 183

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

w związku z niezgodnością z umową sprzedaży dokonanej na warunkach ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………… ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………………        adres e-mail: …………………………………………………….

Data nabycia towaru .. ………………………..            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ………………………..

Opis produktu – prenumerata czasopisma …………… ………………………………………………………………………………..

Cena zakupu brutto ……………………………………………………………

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) decydujących o niezgodności z umową :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ………………………………………………………………………………..

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

………………………..                                                                                               …………………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

 

 

(wypełnia sprzedawca)

Decyzja dotycząca uznania reklamacji:  UZNANA / ODRZUCONA

wyjaśnienie decyzji:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Sposób załatwienia reklamacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

– Wymiana towaru na nowy ………………………

– naprawa ……………………………………………….

– obniżenie ceny do ………………………………….

– zwrot pieniędzy ……. kwota …………………………….. zł.

Inne uwagi:

……………………………………………………………….

(data i podpis sprzedawcy)

Uwaga: W przypadku uznania reklamacji do protokołu dołączyć dokument potwierdzający zakup i oba dokumenty dołączyć do ewidencji księgowej.  W przypadku sprzedaży na paragon fiskalny warunkiem odliczenia VAT jest dołączenie ORYGINAŁU paragonu fiskalnego.

 

Protokół reklamacji do pobrania w PDF

Autorzy