Protokół reklamacji

Wydawnictwo Wędkarski Świat Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

tel. (+48) 22 652 23 71, fax. 22 652 15 15

e-mail: wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl

 

 

 

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI

w związku z niezgodnością z umową sprzedaży dokonanej na warunkach ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

 

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):…………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta: …………… ……………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon kontaktowy: ……………………………………        adres e-mail: …………………………………………………….

 

Data nabycia towaru .. ………………………..            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ………………………..

 

 

Opis produktu – prenumerata czasopisma …………… ………………………………………………………………………………..

Cena zakupu brutto ……………………………………………………………

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) decydujących o niezgodności z umową :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ………………………………………………………………………………..

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

 

 

………………………..                                                                                               …………………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

 

 

 

 

(wypełnia sprzedawca)

 

 

Decyzja dotycząca uznania reklamacji:  UZNANA / ODRZUCONA

 

wyjaśnienie decyzji:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sposób załatwienia reklamacji:

 

– Wymiana towaru na nowy ………………………

 

– naprawa ……………………………………………….

 

– obniżenie ceny do ………………………………….

 

– zwrot pieniędzy ……. kwota …………………………….. zł.

 

 

Inne uwagi:

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….

(data i podpis sprzedawcy)

 

Uwaga: W przypadku uznania reklamacji do protokołu dołączyć dokument potwierdzający zakup i oba dokumenty dołączyć do ewidencji księgowej.  W przypadku sprzedaży na paragon fiskalny warunkiem odliczenia VAT jest dołączenie ORYGINAŁU paragonu fiskalnego.

 

Protokół reklamacji do pobrania w PDF 

Autorzy