Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

 

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto …................/............................................................................

 

tel. kontaktowy: …...............................................

adres mailowy:  …..............................................              

                                                                            Wydawnictwo Wędkarski Świat Spółka z o.o.

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

tel. (+48) 22 652 23 71, fax. 22 652 15 15

e-mail: wydawnictwo@wedkarskiswiat.pl

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 

odstępuję od umowy prenumeraty czasopisma(wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................

 nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

data sprzedaży :................................................ .............................................. Produkt  zamówiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym)

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .........................................................................................................................

lub:....................................................................................................................................

 

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż – w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał paragonu.

 

 

                                                                                                 

                                                       …................................................................

                                                                             podpis klienta

 

 

 

 

 

        (wypełnia Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru)

 

Potwierdzenie przyjęcia zwrotu:    

- otrzymano  dnia …..................................................................................

 

- zwrócono kwotę brutto …......................................................................zł..

 

                             w tym podatek VAT  …............................................... zł

 

- uwagi …......................................................................................................

 

            …......................................................................................................

 


Pobierz odstąpienie od umowy zawartej na odległość w PDFDargon