Drużynowe Zawody Spinningowe DZIERŻNO DUŻE - odwołane!

Drużynowe Zawody Spinningowe DZIERŻNO DUŻE - odwołane!

Uaktualnienie

Komunikat  z dnia 9 kwietnia 2018 roku:

"Z przykrością muszę poinformować wszystkich o odwołaniu zawodów spinningowych o puchar wójta gminy Rudziniec, które miały odbyć się w terminie 27-05-2018 na Dzierżnie Dużym. Wpływ na tę decyzje miało kilka czynników, ale najważniejszy z nich to brak znajomości procedur PZW dotyczących organizacji zawodów spinningowych -przez moją osobę. Przepraszam Wędkarski Świat, wszystkich zainteresowanych, sponsorów, uczestników zawodów oraz cała grupę spinningistów z koła nr 29, których zawiodłem. Jeszcze raz bardzo przepraszam i zobowiązuję się do zwrotu wszystkich wpłat (jak najszybciej będzie to możliwe), które wpłynęły na poczet tych zawodów. Całą odpowiedzialność za odwołanie tych zawodów ponosi tylko i wyłącznie moja osoba.

Marcinkiewicz Robert"

 

Drużynowe Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Rudziniec DZIERŻNO DUŻE 27.05.2018

1. ORGANIZATOR ZAWODÓW, SPONSORZY, PULA NAGRÓD

· Organizator zawodów: Klub Karpiowy Dzierżno Duże.

· Patron honorowy zawodów: Gmina Rudziniec.

· Sponsorzy: DRAGON, MIKADO, JAXON, KENART, TEAM SAMOL.

· Patronat medialny: WĘDKARSKI ŚWIAT.

· Pula nagród: 500zł za 1 miejsce, 300 za 2 miejsce, 200 za 3 miejsce

2. ORGANIZAJCA ZAWODÓW

· Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Dzierżno Duże z własnych środków pływających.

· Teren zawodów omówiony będzie na odprawie technicznej, będzie obejmować połowę

zbiornika, od grobli przecinającej jezioro do tamy zbiornika.

· Zawodnicy starują w dwuosobowych teamach, których skład zostanie podany w

momencie zgłoszenia.

· W trackie trwania zawodów obowiązuje aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

· Zbiórka zawodów g 6.00.

· Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach po 3,5 godziny, z 15 minutową przerwą.

· Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak były uznane za

rozegranę, nie mogą trwać krócej niż 2,5 godziny.

· Obowiązują następujące sygnały: pierwszy sygnał oznacza rozpoczęcie tury zwodów,

drugi sygnał oznacza zakończenie tury zawodów.

· Zawody zostaną rozegrane w formule żywej ryby.

· W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb

drapieżnych: okoń i szczupak.

· Obowiązuje następująca punktacja: szczupak(za wymiar określony przez regulamin 750

pkt. i za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt), okoń(za wymiar określony przez regulamin

150 pkt. i za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.)

· Obowiązują dalej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji:

(szczupak, - 50 cm i okoń - 25 cm)

· Obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. W wypadku okonia do punktacji

zalicza się 15 szt wskazanych przez zawodnika z pośród wszystkich złowionych ryb tego

gatunku, szczupaka 2 szt.

· Do karty startowej zawodnik wpisuje wymiar ryby z dokładnością do 1mm, natomiast

podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do

najbliższego pełnego centymetra. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione

ryby.

3. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

· Zawody rozgrywane zostają z własnych jednostek pływających.

· Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,00m dla łodzi

i 2,60m dla pontonów, dla zapewnienia swobodnego wędkowania zawodnikom.

· Łodzie wyposażone muszą być w kapoki i kotwicę z liną o długości dostosowanej do

maksymalnej głębokości łowiska.

· dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje Komisja kontroli

powołana przez organizatora.

· W trakcie imprezy dopuszcza się używanie silników spalinowych i elektrycznych zgodnie z

przepisami żeglugi na wodach śródlądowych.

· Po zakończeniu tury zawodów zawodnicy zobowiązani są zdać kartę startową sędziemu.

O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który

podejmuje odpowiednią decyzję.

4. DRUŻYNA ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANA ZA:

· Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

· Niezdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.

· Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy

technicznej.

· Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

· Za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,

sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).

· Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną .

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

· Zgłoszenie drużyny należy przesłać do organizatora Roberta Marcinkiewicza na adres

mailowy robertmar603@wp.pl

· Opłacenie wpisowego 50zł od drużyny na konto przesłane w mailu zwrotnym po wysłaniu

zgłoszenia.

· W tytule wpłaty należy wpisać: dobrowolna wpłata na zawody spiningowe.

· Zawodnicy podpisują oświadczenie, że biorą udział w zawodach dobrowolnie i na własną

odpowiedzialność.

· Właściciel łodzi odpowiada za bezpieczeństwo osób będących pod jego opieką.

6. UWAGA

· Uczestnicy zawodów akceptujący niniejszy regulamin wyrażają zgodę na publikację zdjęć

z zawodów z ich wizerunkiem na portalach internetowych związanych bezpośrednio

· z tematyką PZW.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: stan techniczny środków pływających

uczestników zawodów, wypadki losowe zaistniałe podczas odbywania się zawodów, straty

materialne zawodników wynikłe w trakcie niniejszych zawodów.

· Organizator nie jest również zobowiązany do ubezpieczenia uczestników zawodów od

NWW.

· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

· W sprawach spornych, nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem,

decyduje organizator zawodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kolegi Roberta Marcinkiewicza pod adresem mailowym robertmar603@wp.pl oraz telefonicznie 603 535 649.

Komentarze (0)

Zaloguj się tutaj, aby dodać komentarz
« Wróc do listy
rapala pike program